Odstąpienie od umowy

1. Na podstawie art. 7 ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) konsument, to jest osoba fizyczna, która nabywa rzecz ruchomą w celu nie związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, może odstąpić od zawartej z nami umowy w terminie 10 dni licząc od dnia otrzymania towaru.
2. Odstąpienie przez konsumenta od umowy na tej podstawy wymaga z mocy prawa bezwzględnie obowiązującego złożenia przez Klienta stosownego oświadczenia w formie pisemnej.
3. Do oświadczenia tego należy dołączyć towar wraz z dokumentem zakupu (paragon/faktura). W przypadku zwrotu towaru przy składanym oświadczeniu o odstąpieniu od umowy zapłaconą nam cenę zwrócimy w terminie nie przekraczającym 14 (słownie: czternastu) dni licząc od dnia otrzymania oświadczenia wraz z towarem, lecz nie wcześniej, niż w ciągu 5 (słownie: pięciu) dni licząc od dnia otrzymania przez nas podpisanej przez nabywcę kopii faktury korygującej VAT.
4. W przypadku nie dołączenia towaru do oświadczenia o odstąpieniu od umowy towar powinien być nam zwrócony w terminie 14 (słownie: czternastu) dni licząc od dnia wysłania na nasz adres oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W przypadku takim z mocy normy art. 488 § 2 k.c. zapłaconą nam cenę zwrócimy w terminie nie przekraczającym 14 (słownie: czternastu) dni licząc od dnia otrzymania zwrotu towaru.
5. Warunkiem przyjęcia zwrotu jest wykazanie dokonania transakcji paragonem lub fakturą oraz pozostawanie towaru w stanie kompletnym i nie używanym z uwzględnieniem oryginalnego opakowania. Zwrotowi nie podlegają koszty przygotowania, dostarczenia i wysyłki.
6. Zwrot towaru odbywa się wyłącznie na koszt zwracającego. Warunkiem przyjęcia zwrotu jest dołączenie kopii dokumentu potwierdzającego termin wydania towaru wraz z instrukcją i gwarancją jeśli była przy zakupionym towarze.
7. Zwracany towar prosimy zapakować w sztywne opakowanie gwarantujące bezpieczną przesyłkę.
pixel